Press release from Companies

Published: 2022-08-17 19:09:18

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB den 17 augusti 2022. Christer Fåhraeus vald till ny ordförande.

Idag, den 17 augusti 2022, hölls årsstämma i EQL Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021/2022 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Linda Neckmar, Rajiv I. Modi, Per Ollermark och Per Svangren som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Fåhraeus valdes som ny styrelseordförande. Anders Månsson hade avböjt omval som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB som ny revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största registrerade ägarna per den 31 december 2022. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja nischläkemedel. Bolaget har för närvarande mer än 20 nischgenerika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna och ett par originalprodukter. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av, mestadels, nischgenerika för lansering 2022 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Läs mer hos Cision
Read more about EQL Pharma AB

Subscription