Press release from Companies

Published: 2022-11-25 18:33:41

Dalsspira Mejeri AB: Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Dalsspira mejeri AB

Aktieägarna i Dalsspira mejeri AB, 556530-6643, kallas härmed till extra bolagsstämma och tillika första kontrollstämma.

Datum: 14 december 2022

Tid: 17:00. Lokalen öppnas för registrering kl 16:30. Registrering måste ha skett före kl. 16:55 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Dalsspira mejeri, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Möjlighet finns även att delta via länk – meddela vid anmälan.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör fredag den 6 december, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till info@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast måndag den 12 december 2022.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbynvägen 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst 5 år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 19 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser om justering av besluten.

9. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 - Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har per den 21 november 2022 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13§ Aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för bolaget skyldig att tillkalla bolagsstämma. Om bolagets egna kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar att återställa det egna kapitalet.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att förelägga stämman. Med anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, förslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas, under förutsättningar att inga oförutsedda händelser sker, att bolagets tillgångar realiseras samt att bolaget har uppfyllt samtliga sina förpliktelser, att infalla under andra kvartalet 2023. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påkalla. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser om justering av besluten.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag avseende punkt 7 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.dalsspira.se senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran, och utan kostnad för mottagaren, till aktieägare som uppger sin postadress. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över densamma kommer att framläggas vid bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser det kan ske utan väsentlig skada för bolaget vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållande som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation

Färgelanda 25 november 2022

Dalsspira Mejeri AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Peter Jaern
E-post: peter@dalsspira.se
Telefon: 073-30 50 000

Läs mer hos Cision
Read more about Dalsspira Mejeri AB