Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-15 14:30:13

Dalsspira Mejeri AB: Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Dalsspira mejeri AB

Tidigare pressmeddelande Kallelse till extra bolagsstämma i Dalsspira mejeri AB som offentliggjordes idag kl. 06:28 publicerades av misstag med felaktig avstämningsdag. Rätt avstämningsdag är fredag den 19 augusti 2022.

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 29 augusti 2022

Tid: 10:00. Lokalen öppnas för registrering kl 09:45. Registrering måste ha skett före kl. 09:55 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Dalsspira mejeri, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Möjlighet finns även att delta via länk – meddela vid anmälan.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör fredag den 19 augusti, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till malin@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast fredagen den 26 augusti.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbynvägen 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst 5 år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 19 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen

8. Val av styrelse och suppleanter

9. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande om bolaget kan visa upp ett positivt resultat och kassaflöde för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8

Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mats Ekberg och Carina Alexandersson, samt nyval av Thore Johansson och Peter Jaern.

Mats Ekberg föreslås till styrelsens ordförande.

Mikael Olsson och Thorbjörn Leu utträder ur styrelsen.

Presentation av nya styrelseledamöter

Thore Johansson har en bred erfarenhet inom affärsutveckling som företagare och entreprenör och driver ett flertal lokala verksamheter. Thore är dessutom en av de större aktieägarna i Dalsspira och har ett brinnande engagemang för bygden.

Peter Jaern har lång erfarenhet som bland annat controller och ekonomichef inom svensk industri så som Avesta AB, ABBA AB och Arctic Paper-koncernen. Har även arbetat som konsult inom PWC med företagsutveckling och förändringsarbeten med inriktning mor mindre och medelstora företag.

Färgelanda 15 augusti 2022

Dalsspira mejeri AB

Styrelsen

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Madelene Enarsson
E-post: madelene@dalsspira.se
Telefon: 073-061 76 61

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB