Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-28 11:55:20

Gosol Energy Group AB: Kallelse till årsstämma i Gosol Energy Group AB

Aktieägarna i Gosol Energy Group AB, 559434-5851, ("Bolaget" eller "Gosol"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024. kl. 14:30 på Bolagets huvudkontor på Gustavsviksvägen 2 i Saltsjö-Boo. Stämmolokalen öppnas kl. 14:15 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 maj 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdag den 22 maj 2024, samt
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 maj 2024 per e-post till nils.henoch@gosol.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Gustavsviksvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (se "Ombud m.m." nedan).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 22 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 84 275 167 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning vid stämman.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 16. Beslut om justeringsbemyndigande.
 17. Stämmans avslutande.

AKTIEÄGARENS BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägare representerade cirka 65 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och nedan benämnd "Aktieägaren", har framlagt följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägaren föreslår att Hans Jacobsson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Aktieägaren föreslår att styrelsen i Gosol ska bestå av fyra ledamöter och utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Den totala ersättningen till styrelseledamöterna föreslås vara 5 prisbasbelopp att fördelas med 3 prisbasbelopp till ordföranden samt 2 prisbasbelopp till styrelseledamot. Styrelsearvode ska inte utgå till de som är anställda i bolaget.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

För perioden fram till nästa årsstämma föreslår Aktieägaren omval av Hans Jacobsson, Anna Frick, Jimmy Stensson och Martin Tornhill.

Aktieägaren föreslår omval av Hans Jacobsson till styrelseordförande.

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli valda till styrelseledamöter finns tillgänglig på Gosols hemsida, www gosol.se.

Val av revisor (punkt 14)

Aktieägaren föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO i Göteborg AB väljs till Bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. BDO i Göteborg AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Katarina Eklund kommer att utses till huvudansvarig revisor om BDO i Göteborg AB väljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,12 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen 30 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdag den 4 juni 2024 genom Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om emission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut justeringsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att göra smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för att kunna registrera besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast tre veckor innan årsstämman hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.gosol.se samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Handlingarna kan begäras under adress Gosol AB, Gustavsviksvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo Göteborg eller per e-post: nils.henoch@gosol.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024

Gosol Energy Group AB (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB