Om Spotlight

Spotlight Stock Market grundades 1997 med en tydlig idé: att göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara noterade. Sedan dag ett har vi jobbat för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att få tillgång till expansionskapital och börsens fördelar för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet.

 

Vi har ambitiösa mål: att bli den marknadsplats i Norden där det är enklast, tryggast och mest synligt att vara noterad. Det är ett högt mål, helt klart, men vi är på god väg.


Genom att finnas till hands för bolagen och göra dem mer synliga för investerare, arbetar vi hårt varje dag för att förenkla vardagen som noterat bolag. Vi tror nämligen mycket på att ju enklare och tryggare vi gör det för bolagen att vara noterad, desto enklare och tryggare känns det att bli aktieägare i dem.


Kontakta oss så berättar vi mer. 

 

Om oss

 

Tillstånd från Finansinspektionen
Spotlight Stock Market AB (”Spotlight” eller ”Bolaget”) står under Finansinspektionens tillsyn med de tillstånd som anges nedan.

 

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:
Drift av handelsplattform (MTF-plattformar)
(2 kap. 1 § 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

 

Ägare och styrelse


Koncernstruktur
Spotlight är ett helägt dotterbolag inom Spotlight Group, en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa.  Moderbolaget är noterat på den egna och helägda handelsplatsen Spotlight Stock Market. Information om den verksamheten finns på vår hemsida. Största ägare är Staffan Persson (genom bolag) med cirka 36 procent av aktierna. Styrelseordförande i Spotlight Group är Stefan Sallerfors och verkställande direktör är Peter Gönczi. Information om Spotlight Group-koncernen finns på www.spotlightgroup.se.

 

Styrelsens sammansättning

 

Styrelse


Peter Gönczi, Ordförande
Född 1975
Befattningar: VD Spotlight Group AB
Utbildning: Uppsala universitet – examen i företagsekonomi 2000.

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

 • - Spotlight Stock Market AB, styrelseordförande
 • - Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • - FinReg Solutions AB, styrelseledamot
 • - Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • - Shark Communication AB, styrelseledamot
 • - Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • - Nordic Issuing AB, styrelseordförande
 • - Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
 • - Seahouse Capital ApS, styrelseordförande

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Spotlight men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Peter Gönczi har sedan 2006 på olika sätt varit ledande för utvecklingen av Spotlight Group-koncernen, sedan 2014 som VD. Under perioden 2014 till 2021 har han, parallellt med rollen som koncernchef, också varit VD för bland annat Sedermera. Idag är han enbart VD för moderbolaget Spotlight Group. Sedan 2000 har Peter Gönczi arbetat inom finansbranschen i olika roller, bland annat som chef över marknadsövervakning och börsadministration på NGM.

 

Markus Neuding, styrelseledamot
Född 1990
Befattningar: Vice VD Spotlight Group AB
Utbildning: Jur. kand. (LL.M.) 2014.
Övriga relevanta styrelseuppdrag:

 • - Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot
 • - FinReg Solutions AB, styrelseordförande
 • - Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • - Shark Communication AB, styrelseordförande
 • - Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
 • - Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • - Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
 • - Seahouse Capital ApS, styrelseledamot

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Spotlight men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Markus Neuding har arbetat i Spotlight Group sedan 2016 och har sedan dess innehaft flera befattningar inom koncernen. Under åren 2018–2020 satt han även på posten som VD för den legala rådgivaren MCL. Därutöver har han även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Han har även erfarenhet från styrelsearbete.

 

Mikael Renck, styrelseledamot och CFO
Född 1980
Befattningar: CFO Spotlight Stock Market AB, CFO Spotlight Group AB, VD FinReg Solutions AB
Utbildningar: Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning finansiell ekonomi vid Lunds universitet 2008, Statsvetenskapliga studier vid Malmö universitet (fd. högskola) 2003.

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

 • - Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot
 • - FinReg Solutions AB, styrelseledamot
 • - Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • - Shark Communication AB, styrelseledamot
 • - Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • - Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • - Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
 • - Seahouse Capital ApS, styrelseledamot

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Spotlight men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Mikael Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har han även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen. Han har även erfarenhet från styrelsearbete.

 

Anders Kumlin, styrelseledamot
Född 1970
Befattningar: VD Spotlight Stock Market AB
Utbildningar: Wallenberg Institutet SEB, Fil Kand i Ekonomi från Uppsala Universitet och Organisationsteori från Handelshögskolan i Stockholm.

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Spotlight men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet:

VD Spotlight Stock Market, 2021-

VD Shark Communication 2020-2021

VD Bodyflight 2019-2021

Konsult coachning/rådgivning 2018-2021

24 år inom SEB retail, ledarskap, förändringsledning samt förändringsprojekt

 

Mångfaldhetspolicy/Lämplighetspolicy 

Egenskaper som är centrala för Spotlights styrelse 

Spotlight ska beakta och eftersträva en bred kompetens och en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättande av styrelseledamöter. 

Spotlight ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Spotlight har en lämplig styrelsesammansättning.

Sammansättningen ska bedömas lämplig med hänsyn till Spotlights verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska vidare vara ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättning och nyrekrytering ska därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang och mångfald. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas:

 • - ålder
 • - kön
 • - geografiskt ursprung, samt
 • - utbildning och yrkesbakgrund.

Därutöver bedöms nedanstående erfarenheter som centrala för kompetensbehovet inom styrelsen: 

 • - allmänna legala kunskaper,
 • - värdepappersrätt,
 • - riskhantering, regelefterlevnad och internrevision,
 • - finansiell kontroll och styrning,
 • - finansiell redovisning och rapportering,
 • - informationsteknik och informationssäkerhet,
 • - kunskap om Spotlights marknad och om marknadens krav,
 • - erfarenhet från styrelsearbete,
 • - ledamotens oberoende i förhållande till Spotlight, ägare och  

Styrelsesammansättningen ska även uppfylla gällande krav som uppställs Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06) och övriga relevanta regler på värdepappersmarknaden.

 

Organisatorisk struktur – Intern styrning och kontroll 

VD
Anders Kumlin är Spotlights verkställande direktör (VD). VD är ansvarig för samtliga transaktioner som Spotlight genomför. VD ansvarar därtill, tillsammans med Spotlights ledningsgrupp och ekonomifunktion, för bland annat Spotlights interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av kontrollfunktioner. VD är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

CFO
Ekonomifunktionen tillhandahålls av Spotlights moderbolag Spotlight Group AB. Ansvarig för funktionen är Chief Financial Officer (”CFO”) Mikael Renck. Funktionen ansvarar för den löpande bokföringen, bokslut, deklarationer, fakturor, betalningar samt är ansvarig för löpande rapportering till Finansinspektionen. Funktionen är underställd och rapporterar direkt till styrelsen. 

 

De tre försvarslinjerna
Spotlight är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på Bolagets interna styrning och kontroll. 

Spotlights riskhantering är uppbyggd enligt en modell med tre försvarslinjer där samtliga led har ett ansvar att, i enlighet med fastställda styrdokument, förebygga, övervaka och hantera risker som kan uppstå. 

Den första försvarslinjen som äger riskerna i Bolagets rörelse, inklusive risken för bristande regelefterlevnad, omfattar den affärsdrivande verksamheten inklusive dess stödfunktioner. Den första linjen ansvarar således för den primära hanteringen av såväl risker som regler i verksamheten. 

Den andra försvarslinjen, som omfattar funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll, är oberoende från den affärsdrivande verksamheten. Dessa funktioner ansvarar för att kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen i arbetet med intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en tillfredställande och effektiv kontrollmiljö i Bolaget. 

Huvudansvarig för Bolagets funktion för riskkontroll tillhandahålls koncerninternt av Nils Lansing (jur.kand.) vid Markets & Corporate Law, som är direkt underställd Bolagets styrelse. 

Huvudansvarig för Bolagets funktion för regelefterlevnad (compliance) tillhandahålls koncerninternt av Alexander Curling (jur.kand.) vid Markets & Corporate Law, som är direkt underställd Bolagets styrelse. 

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Det övergripande syftet med internrevisorns granskning är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt. 

Bolaget anlitar via uppdragsavtal Transcendent Group för funktionen för internrevision.

 

Intressekonflikter 

Hantering av intressekonflikter
Spotlight ska enligt lag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av tillståndspliktiga tjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Spotlight arbetar löpande med att identifiera, hantera och eliminera intressekonflikter genom att införa regler och bygga upp olika kontrollsystem. Allt för att bidra till en sund värdepappersmarknad och att alla kunder ska kunna känna trygghet i sina affärer med oss. 

Spotlight har därför bland annat etablerat en funktion för hantering av intressekonflikter (Intressekonfliktsfunktionen) som tillhandahålls av den legala rådgivaren MCL. Funktionen har i uppdrag att bistå verksamheten i att bedöma och ge råd kring hantering av intressekonflikter samt administrativ hantering av dokumentation och intern rapportering avseende intressekonflikter. 

Spotlight arbetar löpande för att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Spotlight, något närstående bolag eller någon närstående person till dessa och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster. 

Spotlight ska särskilt beakta intressekonflikter som kan uppstå som en följd av ersättningar eller förmåner från institutets eget ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer. 

En intressekonflikt föreligger när det uppstår en konflikt mellan Spotlights intressen eller intressena hos personer med anknytning till Spotlight och Spotlights skyldigheter mot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av Spotlights kunder mot vilka Spotlight har en skyldighet. Intressekonflikter som identifieras ska löpande rapporteras till VD och intressekonfliktsfunktionen. Om de åtgärder som har vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt av intressekonflikter ska Spotlight informera kunden om intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning. 

Spotlight hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg: 

 • - Identifiering
 • - Rapportering
 • - Bedömning
 • - Hantering
 • - Eventuellt tillhandahållande av information om intressekonflikt -till kund
 • - Dokumentation
 • - Uppföljning

Spotlight har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter. Genom sina arbetsprocesser har Spotlight skapat dualitet i sin verksamhet för att ingen enskild person ska kunna vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller Spotlight på bekostnad av en kund eller annan motpart.

Samtlig personal på Spotlight har även förbud att handla med finansiella instrument på Spotlight Stock Market, med undantag för Spotlight Groups aktie. Förbud mot handel gäller även i bolag vilka Spotlight har ett kundförhållande till. 

 

Information om tredjepartsincitament
Spotlight varken utger eller erhåller incitament från tredje part eller person som agerar för tredje parts räkning. 

 

Inspelning av telefonsamtal
Spotlight ska enligt lag dokumentera all sin verksamhet. I detta syfte spelas samtal in som sker vid marknadsövervakningen. Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med kunderna för administration och fullgörandet av våra uppdrag.

 

Bolagsstyrning
Antalet styrelseuppdrag
Styrelse

Styrelseledamot

Antal uppdrag (ledamot)

Antal uppdrag (suppleant)

Totalt antal uppdrag

Peter Gönczi

12

0

12

Mickeal Renck

14

2

16

Markus Neuding

10

0

10

Anders Kumlin

7

0

7

 

Klagomål

Spotlights ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med alla kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster som värdepappersbolag. Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Spotlight erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Spotlight med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Spotlight att du vänder dig till den kontaktperson som Spotlight har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Spotlight snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit skall du skriftligen kontakta Spotlights klagomålsansvarig. Om du vill anmärka på en tjänst så är Spotlight tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Om du inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning eller känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad så kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna Reklamationsnämnden.

Klagomålsansvarig för Spotlight är Anders Kumlin. För det fall att det är klagomålsansvarig själv som är föremål för klagomål inträder VD som klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är också kontaktperson mot Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt ARN för frågor avseende klagomål. Vid eventuella klagomål, var vänlig kontakta Anders Kumlin på nedanstående kontaktuppgifter. Alternativt kan kund skicka vanlig post till adress:

Spotlight Stock Market AB
Att: AK@Spotlightstockmarket.com
vasagatan 52, 2 tr,
111 20 Stockholm

 

Riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy
Riskhanteringen inom Spotlight syftar till att en hög riskmedvetenhet och sund riskkultur upprätthålls och är väl integrerad i koncernens organisations- och beslutsstruktur. Målet med koncernens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samt kapitalplanera för de risker som koncernen är eller kan komma att bli exponerade för. Koncernens riskhantering syftar även till att skapa jämna och förutsägbara kostnader och intäkter över tid genom att aktivt arbeta med och hantera risker. Hanteringen syftar särskilt till att identifiera och eliminera risker och osäkerhetsfaktorer vars konsekvenser kan få en negativ inverkan på koncernen. Dessutom ska erforderligt kapital allokeras så att oväntade negativa utfall kan absorberas utan att koncernens ställning hotas.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens riskhantering. Styrelsen i Spotlight sätter ramarna för koncernens riskhantering och riskrapportering genom fastställande av koncernens strategiska inriktning. Vidare har styrelsen ansvar för att tillse att koncernen är tillräckligt kapitaliserad för att möta identifierade risker. Det är styrelsens uppfattning att riskhanteringen måste genomsyra verksamheten för att vara sund. Det finns en självständig funktion för riskkontroll som är direkt underställd styrelserna i respektive tillståndspliktigt dotterbolag, men som också rapporterar till koncernledningen och Spotlights styrelse. Funktionen för riskkontrolls ansvar omfattar bland annat identifiering av risk samt för utvecklingen och underhållet av strategier, metoder och tekniker för reducering, mätning och kontroll av risker. Riskkontrollfunktionens ansvar inom ramen för riskhanteringsprocessen regleras i respektive tillståndspliktigt dotterbolags policyer för riskkontroll.

 

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för att Spotlight inte ska kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Spotlight har fastställt en riskpolicy som omfattar likviditetsrisk. Spotlight ska definiera risktoleransen avseende Spotlights respektive likviditet samt säkerställa att Spotlights respektive likviditet överensstämmer med fastställd riskaptit och att respektive bolag har en tillfredställande hantering av likviditetsrisker i verksamheten. Styrelsen i Spotlight följer löpande upp hanteringen av likviditetsrisk på individuellnivå. Detta sker till exempel genom funktionen för riskkontrolls löpande likviditetskontroller och mätningar av identifierade likviditetsmått. Därutöver genomförs stresstester minst årligen för att identifiera och mäta likviditetsrisken under olika scenarier och säkerställa sig om att koncernens aktuella exponeringar för likviditetsrisk stämmer överens med av styrelsen fastställd risktolerans.

Samtliga av dessa riskkategorier följs upp av funktionen för riskkontroll på kvartalsvisa riskrådsmöten som äger rum tillsammans med företrädare för respektive tillståndspliktigt dotterbolag. Rapportering sker sedan till styrelsen.

 

 

 

 

 

Exchange notice