Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-15 11:00:00

Cyclezyme AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I CYCLEZYME AB (publ)

Idag, den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Cyclezyme AB (publ), org.nr 559248-6889 (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades under stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden med två (2) prisbasbelopp och till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med ett (1) prisbasbelopp. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén samt nyval av Fredrik Arrigucci och Martin Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordföranden valdes Fredrik Arrigucci.

Fredrik Arrigucci är civilingenjör i Kemiteknik med fysik och teknologie doktor i Elektroteknik/Signaler och System från Chalmers. Han har erfarenhet inom optimering, reglering och simulering av industriella processer samt affärsutveckling inom processindustrin. Han har arbetat som konsult på företag som Solvina AB och ÅF, samt haft egna bolag. Sedan 2019 är han engagerad i affärsutveckling på Plantvision AB.

Martin Bengtsson har en bred erfarenhet inom utveckling, projektering och driftsättning av processanläggningar inom kemi, livsmedel och vattenrening. Han har utbildning inom bioteknik med inriktning mot livsmedel. Från och med 2021 driver han sin egen konsultverksamhet inom projektledning och produktutveckling.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag, som meddelat att Maria Ekelund kommer vara huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övriga beslut

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Falck, VD  
Email: peter.falck@cyclezyme.se  
Telefon: +46 (0)76 009 93 44

www.cyclezyme.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 11.00 CEST.

OM CYCLEZYME

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

Denna information är sådan information som CycleZyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlights Regelverk.

Cyclezyme AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cyclezyme AB