Reports

Publicerat: 2022-08-19 12:01:17

Dalsspira Mejeri AB: Halvårsrapport 2022-01-01 - 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30.

April-juni 2022 (april-juni 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 649 (6 777) tkr. En omsättningsförändring med -2 % (-17 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
  -1 895 (-1 124) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 365 (-1 612) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,20) kr.
 • Soliditeten uppgick till 17,8 % (44,6 %).

Januari-Juni 2022 (Januari-Juni 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 847 (13 722) tkr. En omsättningsminskning med 14 % (12 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 
  -4 423 (-1 912) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -5 355 (-2 890) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,38) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Dalsspira mejeri AB avslutade den 5 april teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner som emitterades i samband med Dalsspira mejeris företrädesemission under 2021. Lösen av teckningsoptionerna tillförde Dalsspira 960 tkr före emissionskostnader vilka uppgick till 50 tkr. Genom emissionen har antalet aktier i Dalsspira mejeri ökat med 821 742 st till 10 925 288 st aktier. Aktiekapitalet ökade samtidigt till 3 277 586,40 kronor.
 • Under maj månad började Dalsspira leverera ut de nya smaksatta Grillostarna som produktutvecklats fram under vintern på mejeriet. Ostarna säljas på Ica butiker runt om i Sverige via butikspackavtal, på Coop i Bohuslän/Dalsland och Coop Göteborg samt på utvalda lokala Citygross butiker.
 • Den 17 juni lämnar styrelsen för Dalsspira in en ansökan om rekonstruktion på grund av hastigt försämrad likviditet. Dalsspira beviljas 3 månaders rekonstruktion av Tingsrätten.
 • Den 29 juni tillträder en ny styrelse för Dalsspira mejeri. Omval av Mikael Olsson och nytillträde av Mats Ekberg, Carina Alexandersson och Thorbjörn Leu. Mats Ekberg utsågs till styrelsens ordförande.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • I samband med rekonstruktionen har styrelsen för Dalsspira valt att ej längre månadsvis skicka ut försäljningen för tidigare månad. Försäljningen kommer framöver att rapporteras i kvartalsrapporterna.
 • Den 15 augusti tillträdde Madelene Enarsson som VD i Dalsspira mejeri.
 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 29 augusti för val av nya ledamöter till styrelsen vilket är första fasen i en omorganisation som ett led i att minska bolagets förluster och att nå lönsamhet. Bolaget inleder även en genomlysning av verksamheten för att identifiera potentiella besparingsmöjligheter.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Madelene Enarsson
E-post: madelene@dalsspira.se
Telefon: 073-061 76 61

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB